Ooops!

den Noah ass fort

HANNI
BANNI

Jidderee kritt en Ee

a wie matséngt

kritt der zwee